ශ්‍රී ලාංකිකයන් ආර්ථික සාමාජීය සහ බුද්ධිමය වශයෙන් උසස් සමාජයක් කරා මෙහෙයවීමට නායකත්වය දීම අරමුණහි දර්ශනය යි.

අපගේ මෙහෙවර

  • තරුණ ව්‍යවසායකයන් සහ දේශීය ව්‍යාපාර ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ පොළට ගෙන යාමට සවියක් වීම.
  • සමාජ වෙළඳපොල ආර්ථිකය ප්‍රවර්ධනය තුළින් වෘත්තිකයන් බලගැන්වීම හා ගෝලීය ප්‍රවණතාවයන් හමුවේ "රට පෙරට" යනුවෙන් සිතන පරපුරක් බිහිකිරීම.
  • පෞද්ගලික හා රාජ්‍ය අංශයේ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ කතිකාවතක් ගොඩ නගන බුද්ධිමය කවයක් ලෙස කටයුතු කිරීම.
  • දේශීය ව්‍යවසායකයන් මීළඟ දශකයේ අභියෝග සඳහා සූදානම් කිරීම.

Aramuna is committed to its vision of “leading Sri Lankans towards an economically, socially and intellectually secure future”.

Our mission

  • To empower young Sri Lankans to understand, engage and respond creatively to national global needs, trends and demand.
  • To provide young Sri Lankan entrepreneurs with roadmaps and tools necessary to develop confidence, competence, resources and the professionalism to develop their own business.
  • To inspire with the “Sri Lanka First” philosophy and approach in shaping the economy.
  • To serve as a Think Tank that provides constructive commentary and evaluation on policies pertaining to public and private sector enterprises.

අපගේ දර්ශනය

Our Vision

"Leading Sri Lankans towards an emotionally, economically and intellectually advanced future”

ශ්‍රී ලාංකිකයන් ආර්ථික සාමාජීය සහ බුද්ධිමය වශයෙන් උසස් සමාජයක් කරා මෙහෙයවීමට නායකත්වය දීම අපේ දර්ශනය යි.

අපගේ මෙහෙවර

Our Mission

Grooming young Sri Lankan entrepreneurs and developing local businesses to explore global markets

තරුණ ව්‍යවසායකයන් සහ දේශීය ව්‍යාපාර ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ පොළට ගෙන යාමට සවියක් වීම.